1. İşbu SGK Teşvik Programı Kullanım Sözleşmesi (Sözleşme), Uyumsoft Kurumsal İş Sistemleri Ve Teknolojileri Anonim Şirketi (Uyumsoft Kurumsal) ile www.tamtesvik.com.tr adresinde yer alan internet sitesine (Site), kullanıcı (Kullanıcı) olarak kaydolan kişi arasında akdedilmektedir. Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.
 2. Sözleşme’nin Konusu; Kullanıcı tarafından, Site üzerinden erişilen, SGK teşvik hesaplama uygulamasından (Uygulama) faydalanılmasına ve Kullanıcı tarafından Site’ye yüklenen verilere (İçerik) ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir. Site kapsamında Site ve Uygulama’nın kullanımına ilişkin olarak Uyumsoft Kurumsal tarafından Kullanıcılar’a sunulan kullanım koşulları, kural ve şartlar da işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.
 3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
  • Kullanıma sunulan program-uygulama; SGK internet sistemi (http://www.sgk.gov.tr) ile entegre çalışmakta olup, Kullanıcı sistemi kullanabilmek için SGK kullanıcı adı ve şifresini, SGK dan edinmek ve bu kullanıcı adı ve şifreyi sisteme girmek zorunda olduğunu bilmekte ve bu bilgi ve verilerin işbu sözleşmenin ifa amacına uygun biçimde kullanılmasına muvafakat etmektedir.
  • Kullanıcı; programın sağlıklı, tam ve doğru işleyebilmesi için aylık bildirgelerini gerçeğe uygun biçimde en geç her ayın 20.gününe kadar vermeyi kabul ve taahhüt etmektedir.
  • Kullanıcı, Uygulama’dan faydalanmak için Uyumsoft Kurumsal tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Kullanıcı statüsünün tesisi sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler derhal güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Site ya da Uygulama’ya erişim sağlanamamasından ve bunlardan faydalanılamamasından Uyumsoft Kurumsal sorumlu değildir.
  • Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. Kullanıcı’nın Site’ye bir işletme adına erişiyor olması halinde, Kullanıcı buna ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Kullanıcı statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacaktır.
  • Kullanıcı, tek bir Kullanıcı hesabı tesis etme hakkına sahip olup, Kullanıcı hesabının Uyumsoft Kurumsal tarafından askıya alınması veya sona erdirilmesini takiben Kullanıcı tarafından aynı veya başka bilgiler kullanılarak ikinci bir hesap tesis edilmesi yasaktır. Uyumsoft Kurumsal ’in herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Kullanıcı hesabının açılmasını reddetme hakkı saklıdır.
  • Kullanıcı tarafından Site’ye erişim e-posta adresi ve şifresi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Kullanıcı sorumlu olacak olup Site üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Uyumsoft Kurumsal ’e bildirecektir.
  • Kullanıcı, Uygulama’yı yalnızca yasalara uygun faaliyetleri için kullanacağını, işbu Sözleşme, ekleri, yürürlükteki mevzuat ve Uygulama’ya ilişkin olarak Site’de öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, Uygulama ve Site’yi üçüncü kişilere hizmet sunmak için yetkili olduğu sürece üçüncü kişi adına kullanabilecektir. Kullanıcı bu kapsamda, söz konusu kişilerin de işbu Sözleşme ve kendisi için geçerli olan diğer tüm hükümlere uygun davranmasını sağlayacaktır.
  • Kullanıcı tarafından paylaşılan İçerik Kullanıcı’nın mülkiyetinde olup İçerik’e ilişkin tüm sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. İçerik’e yahut İçerik’in yol açabileceği kayıp veya zararlara ilişkin olarak Uyumsoft Kurumsal sorumlu tutulamayacak olup sayılanlarla sınırlı olmaksızın, hukuka uygunluk, İçerik’in doğruluğu hakkında Uyumsoft Kurumsal ’ın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Teşvik hesapları, kanun değişiklikleri ve diğer hususlar hakkında ilgili mevzuata uygunluğun sağlanması münhasıran Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, Uyumsoft Kurumsal ’ın yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan gereksinimlere dayanarak İçerik’i Uygulama’dan ve sistemlerinden silebileceğini ve Uyumsoft Kurumsal ’in kayıp veriler de dahil olmak üzere bu kapsamda meydana gelebilecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul eder.
  • Kullanıcı, Uyumsoft Kurumsal ’ın veya Uygulama’nın üçüncü kişiler tarafından barındırılıyor olması halinde bu üçüncü kişilerin bilgisayar ve ağ sistemlerinin güvenlik ve bütünlüğünü tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmayacağını, Uygulama’yı, Uygulama’nın, Site’nin veya hizmetlerin sunulduğu diğer sistemlerin işlerliğine yahut Uygulama ve Site’den faydalanan diğer kullanıcıların bunlardan faydalanmasına engel olacak veya bunlara zarar verecek şekilde veya hatalı kullanmamayı, Uygulama’nın barındırıldığı bilgisayar sistemlerine veya Uygulama’ya kendisine tanınan erişim kapsamı dışında yetkisiz erişim sağlamayacağını, Site’ye Uyumsoft Kurumsal ’ın ve üçüncü kişilerin bilgisayar sistemlerine, cihazlarına ve yazılımlarına zarar verecek dosyalar veya hukuka aykırı İçerikler (Kullanıcı’nın üzerinde kullanma hakkı olmayan telif hakkıyla korunan veya ticari sır niteliğinde olan İçerikler ve diğer materyaller de dahil olmak üzere) aktarmayacağını ve yüklemeyeceğini, hizmetlerin sunulmasında veya Site’nin çalışmasında kullanılan bilgisayar programlarını olağan kullanım için mutlak olarak gerekli olmadığı sürece değiştirmeyeceğini, kopyalamayacağını, uyarlamayacağını, çoğaltmayacağını, kaynak kodu oluşturmayacağını yahut tersine mühendislik işlemleri yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.
  • Kullanıcı, Uygulama’yı kullanmasının aylık işlem ve saklama hacimleri de dahil olmak üzere kısıtlamalara tabi olabileceğini kabul eder. Söz konusu kısıtlamalar Uygulama içinde belirtilecektir.
  • Kullanıcı, Uygulama’ya yüklenen İçerikler’in kopyalarını saklayacaktır. Uyumsoft Kurumsal , veri kaybını önlemek için gerekli politika ve usullere uymakla beraber, İçerik’in kaybının söz konusu olmayacağına dair garanti vermemektedir. Uyumsoft Kurumsal , nasıl ortaya çıktığına bakılmaksızın İçerik’in kaybından sorumlu değildir.
  • Uyumsoft Kurumsal, Kullanıcı tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri işbu Sözleşme’ye ek niteliğinde olan “Gizlilik Politikası” kapsamında saklayacak ve kullanacaktır. Kullanıcı, Uyumsoft Kurumsal ’in yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde Kullanıcı’nın kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul eder. Bunun dışında Kullanıcı’ya ve Kullanıcı tarafından Site üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ait bilgiler Kullanıcı’nın güvenliği, Uyumsoft Kurumsal ’un yükümlülüklerini ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanılabilecektir. Uyumsoft Kurumsal , Kullanıcı’nın söz konusu kullanım ve işlem bilgilerini performans değerlendirmeleri, Uyumsoft Kurumsal ’un ve iş ortaklarının pazarlama kampanyaları, yıllık raporlar ve benzeri işlemler için bunlar için gerekli olan süre boyunca söz konusu verilerin anonim hale getirilmesini takiben kullanabilecektir. Kullanıcı, İçerik ve diğer bilgilerin Uyumsoft Kurumsal veya üçüncü kişiler tarafından Türkiye’de veya yurt dışında bulunan veri merkezlerinde saklanabileceğini kabul eder.
  • Uygulama’ya ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde Kullanıcı, Uyumsoft Kurumsal ’la iletişime geçmeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. Kullanıcı’nın teknik destek ihtiyacının devam etmesi halinde gerekli destek Site, Uygulama yahut diğer uygun kanallardan sağlanacaktır.
  • Kullanıcı’ya Site üzerinden iletişim araçları (forum, sohbet araçları veya mesaj merkezi gibi) sağlanması durumunda Kullanıcı bu iletişim araçlarını yalnızca hukuka uygun amaçlar çerçevesinde kullanacağını beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, söz konusu iletişim araçlarını ürün ve hizmet satışı, karşı tarafın rızası olmadan gönderilen e-postalar, üçüncü kişilerin yazılım ve bilgisayar sistemlerine zarar verebilecek dosyalar, diğer kullanıcılar bakımından hakaret içeren içerikler yahut hukuka aykırı her türlü içerik de dahil olmak üzere Uygulama amacı dışında materyaller paylaşmak için kullanmayacaktır. Kullanıcı, Site üzerinden gerçekleştirdiği her türlü iletişim bakımından bunu yapma yetkisini haiz olduğunu taahhüt eder. Uyumsoft Kurumsal ’in Site üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin uygunluğunu yahut bunların Uygulama’nın kullanım amaçlarına yönelik olduğunu kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Uygulama üzerinden erişilen veya Uygulama’ya ilişkin olarak kullanılan diğer web tabanlı iletişim araçları bakımından da Kullanıcı Site üzerinden sağlanan iletişim araçlarını kullanırken göstermekle yükümlü olduğu özeni gösterecektir. Uyumsoft Kurumsal , Site üzerinden sağladığı iletişim araçlarını kendi takdirine bağlı olarak dilediği zaman kaldırma hakkına sahiptir.
  • Uyumsoft Kurumsal , herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini revize etme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik Kullanıcı tarafından Site’nin bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Kullanıcı’nın söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshetme hakkı saklıdır.
  • Kullanıcı, Kullanıcı hesabını ve işbu Sözleşme ile Site kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.
  • Kullanıcı’nın işbu Sözleşme ve Site kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde Uyumsoft Kurumsal , Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alma veya Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshederek kullanıcı statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda Uyumsoft Kurumsal ’in söz konusu aykırılıktan doğan zararlarının Kullanıcı’dan talep hakkı saklıdır.

 

 

 1. Fiyatlandırma ve Ödeme Koşulları;
  • Kullanıcı Uygulama’dan ancak işbu sözleşme ve ekleri ile; Site’de beyan-ilan edilen ücretler ve ödeme koşul ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında faydalanabilecektir.
  • Uygulama’yı kullandırmaya ilişkin ücret, ay için, her Kullanıcı yararına hesaplanan toplam teşvik (Toplam kazanç) bedelinin net %… i olup bu bedel her ayın son günü faturalandırılacaktır.
  • Kullanıcıya beyan ettiği eposta adresine gönderilmek suretiyle ulaştırılacak fatura, gönderildiği günden itibaren 7 gün içinde, Uyumsoft Kurumsal ’un bildireceği banka hesabına ödenecektir.
  • İşbu sözleşme 1 yıllık dönem için bağıtlanmış olup, Kullanıcı’nın bir yıllık süreden önce sözleşmeden dönmesi veya sözleşmeyi feshetmesi halinde; kalan aylara ait ücret, fesih tarihine kadar gerçekleşen aylık ücret ortalamasının kalan ay sayısı ile çarpılması suretiyle hesaplanarak, Kullanıcıya fatura edilecektir.
  • Kullanıcı, Uyumsoft Kurumsal veya Uyumsoft Kurumsal  tarafından onaylanmış üçüncü kişiler üyeliğe ve ödemeye ilişkin işlemler veya banka entegrasyonunu ve ilgili güncellemeleri gerçekleştirmek için Kullanıcı’nın kredi kartı ve ödeme bilgilerini saklayabilecektir.
 2. Fikri Mülkiyet Hakları
  • Site ve Uygulama üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat Uyumsoft Kurumsal ’e aittir. İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya Site ve Uygulama’yı kullanmak üzere kişiye özel, dünya çapında, telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan lisans verilmektedir. Sözleşme ve Site’ye ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm Site ve Uygulama’ya ilişkin hakların ve menfaatlerin Kullanıcı’ya devredildiği şeklinde yorumlanamaz. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında Uyumsoft Kurumsal ’a Kullanıcı’nın Uygulama’ya erişimi, Uygulama’yı kullanması ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik diğer amaçlarla, bilgilerinin ve İçerik’in kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve yedeğinin alınması için kullanım hakkı tanımaktadır. Uyumsoft Kurumsal , hizmetlerin sağlanması amacıyla İçerik’e ilişkin olarak üçüncü kişi geliştiricilere alt lisans verme hakkını haizdir.
  • Kullanıcı, hiçbir şekilde ve nedenle Site’yi veya Uygulama’yı kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde Site üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, Site’den işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Site’ye ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, Uyumsoft Kurumsal ’in açık izni olmaksızın Site’ye veya Site’den link verilmesi kesinlikle yasaktır.
  • Kullanıcı, herhangi bir şekilde Uyumsoft Kurumsal ’in (veya bağlı şirketlerinin) ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanmayacaktır.
 3. Sorumluluğun Kısıtlanması
  • Site kapsamındaki Uygulama, yazılım ve sair içerikler “OLDUĞU GİBİ” sunulmakta olup, bu kapsamda Uyumsoft Kurumsal ’in Uygulama, yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Kullanıcı, Uyumsoft Kurumsal ’in ayrıca İçerik ve diğer Kullanıcı verilerinin birbiriyle ilişkisine dair taahhütte bulunmadığını anlar ve kabul eder. Uyumsoft Kurumsal Uygulama’nın kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. Uyumsoft Kurumsal , Uygulama’nın 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Uygulama’ya erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir. Kullanıcı, Uygulama’ya erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder. Uyumsoft Kurumsal , söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.
  • Kullanıcı, Site üzerinden Uyumsoft Kurumsal ’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Uyumsoft Kurumsal ’un herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.
  • Kullanıcı, Site üzerinden sunulan Uygulama ve Uygulama’lara erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili İnternet Servis Sağlayıcısı’ndan temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Uyumsoft Kurumsal ’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.
  • Kullanıcı, yüklediği içerikler ile Site ve Uygulama’nın kullanımından münhasıran sorumludur. Kullanıcı, fikri mülkiyet ihlalleri, içerik, Uygulama ve Site’nin kullanımına ilişkin olarak üçüncü kişiler tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) Uyumsoft Kurumsal ’u beri kıldığını kabul eder.
  • Uyumsoft Kurumsal , uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan harcama gibi kalemler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Site’nin kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Buna ek olarak Uyumsoft Kurumsal , zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiç bir türlü garanti vermediğini de ayrıca beyan eder. Uyumsoft Kurumsal ’un işbu sözleşme kapsamındaki sorumluluğu her halükarda ilgili zararın doğduğu tarihe kadar kullanıcı tarafından işbu sözleşme’ye konu hizmetler kapsamında ödenmiş olan tutarla sınırlı olacaktır.
 4. Kişisel Verilerin Korunması ve Bilgi Gizliliğinin Sağlanması;
  • Taraflar, İşbu Sözleşme kapsamında işledikleri ve birbirlerine aktardıkları Türkiye Cumhuriyeti’nin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında genel ve özel nitelikli kişisel verilere (“Kişisel Veriler”) ilişkin olarak; ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatını hukuka uygun cihette haiz olduklarını ve bu doğrultuda aydınlatma yükümlülüğü dâhil her türlü kanuni mesuliyetini gereği gibi yerine getirdiklerini beyan ve taahhüt ederler.
  • Kullanıcı, Uyumsoft Kurumsal ’a aktardığı Kişisel Verileri Kanun’a uygun olarak elde ettiğini. ve işlediğini, işleme ve aktarıma ilişkin olarak Kanun kapsamında ilgili kişilerden açık rıza aldığını, açık rıza bulunmayan işleme ve/veya aktarım faaliyetlerinin ise Kanun kapsamındaki açık rıza gerektirmeyen işleme ve/veya aktarım şartlarını taşıdığını beyan ve kabul eder.
  • Kullanıcının aktaracağı kişisel verilerin özel nitelikli veri olması halinde, söz konusu kişisel verilerin, Kanun’un 6. maddesine, ilgili mevzuat hükümlerine ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun olarak, ek güvenlik önlemleri ve yetkilendirmelere tabi şekilde aktarılacağını;
  • Kullanıcı; Kanunlarda saklamaya ilişkin yükümlülükler öngörülmesi hali saklı kalmak koşuluyla, Kişisel Veriler’in işlenme sebebinin ortadan kalkması ile birlikte Uyumsoft Kurumsal ’a aktarılan Kişisel Verilerin sahibi ilgili kişilerin işleme ve aktarıma yönelik açık rızalarını geri çekmeleri ve/veya Kişisel Verilerin silinmesi, yok edilmesi, anonimleştirilmesi değiştirilmesine yönelik benzeri veri sahibi taleplerini doğrudan veya sair şekillerde dolaylı olarak iletmeleri durumunda, bu verilerin silinmesi için gerekli bilgilendirmeyi derhal (en geç üç iş günü içerisinde) yapacağını ve bu kapsamda Kanun’a uygun olarak hareket edeceğini, aksi halde Uyumsoft Kurumsal ’un maruz kalabileceği her türlü zararı derhal tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.
  • Kullanıcı kişisel verisi işlenebilecek tüm temsilcilerinin (imza sirkülerindeki yetkililerin, Sözleşme’yi imzalayan yetkili/yetkililerin, çalışanlarının, …………………… web sitesinde yer alan Müşteri veya Tedarikçi Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni okumasını ve yukarıda yer alan hükümleri kabul, beyan ve taahhüt etmesini sağlayacaktır. Ayrıca, bu sözleşmeyi Kullanıcı adına imzalayan yetkili, tamtesvik.com.tr web sitesinde yer alan Müşteri veya Tedarikçi Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni’nde açıklanan amaç ve sebeplerle kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinin, Uyumsoft Kurumsal ’un sadece veri sorumlusu/veri işleyen ilişkisi içerisinde olduğu iştirakler veya üçüncü kişiler kapsamında yurt dışında yer alan üçüncü kişilere aktarılmasına açık rıza göstermektedir.
 5. Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Feshi
  • İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabul anından itibaren bir yıllık süre ile yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde, “sözleşmeyi yenilemeyeceğini” beyan etmediği sürece, birer yıllık dönemlerle yürürlükte kalacaktır.
  • Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine 1 (bir) hafta önceden yapacağı yazılı bir bildirimle “işbu Sözleşme’yi yenilemeyeceğini” beyan ederek cari dönem sonunda sözleşmeyi sonlandırabilir.
  • Kullanıcı eğer içinde bulunulan dönem sonunu beklemeden sözleşmeyi sonlandırırsa; 4.4.maddeye göre hesaplanacak “cayma bedelini” nakten ve defaten yedi gün içinde ödeyecektir.
  • Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu aykırılığın verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde bu Sözleşme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsi geçen aykırılığın Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmesi halinde Uyumsoft Kurumsal aykırılık giderilene kadar Kullanıcı statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır. Kullanıcı’nın yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde Uyumsoft Kurumsal Sözleşme’yi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir.
  • Sözleşme’nin feshi Taraflar’ın fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. Sözleşme’nin feshi ile birlikte Kullanıcı, o güne kadar doğmuş olan tüm ücret ve masraflar ile 4.4.maddeye göre tahakkuk eden cayma bedelinden sorumlu olup, fesih tarihi itibariyle Site ve Uygulama’yı kullanamayacaktır. Ön ödemeli üyeliklerin feshi halinde Kullanıcı’ya para iadesi yapılmaz.
  • Kullanıcı’nın hesabının 3 (üç) ay boyunca pasif olması halinde Uyumsoft Kurumsal işbu Sözleşme’yi feshedebilecektir.
  • Uyumsoft Kurumsal, işbu Sözleşme yürürlükte olduğu müddetçe İçerik’i veritabanlarında saklama hakkına sahiptir. Kullanıcı’nın üyelik döneminin veya işbu Sözleşme’nin sona ermesinden sonra iletilen İçerik talepler’i için ücret talep edebilecektir. İlgili ücretler Uygulama kapsamında belirtilecektir.
 6. Diğer Hükümler
  • İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.
  • İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır.
  • Kullanıcı ile kayıt olurken bildirdikleri e-mail vasıtasıyla veya Site’de yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-mail adresini güncel tutmak ve Site’yi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.
  • İşbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri geçerli olacaktır.